tarihce

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
De termen zoals gehanteerd in deze Algemene voorwaarden luiden als volgt:

 1. Baykal Nederland B.V. (hierna te noemen: ‘Baykal Nederland’), kantoorhoudende te (6603 AS) Wijchen aan de Havenweg 6-8, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 90046528.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij ( natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht verleent aan Baykal Nederland.
 3. Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Klant: de wederpartij ( natuurlijke- of rechtspersoon) die overgaat tot de aanschaf van een Zaak.
 5. Wederpartij: de partij met wie Baykal Nederland een Overeenkomst c.q. Koopovereenkomst sluit, te weten de
  Opdrachtgever en/of de Klant.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht of opdrachtbevestiging op basis waarvan Baykal Nederland zijn Werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, waaronder o.a. begrepen het (op)kopen van Zaken van Opdrachtgever en de demontage en/of (door)verkoop van Zaken aan de Klant.
 7. Werkzaamheden/ Werk: alle door Baykal Nederland ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden
  waartoe op grond van de Overeenkomst opdracht is gegeven, daaronder uitdrukkelijk begrepen demontage en/of verkoop van Zaken.
 8. Koopovereenkomst: de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op basis waarvan Baykal Nederland Zaken verkoopt aan de Klant.
 9. Zaken: alle op grond van de (Koop)Overeenkomst door Baykal Nederland, danwel namens de Opdrachtgever,
  aangeboden, te leveren of geleverde zaken.
 10. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan: per brievenpost, e-mail of gangbare elektronisch communicatiemedium.
 11. Algemene voorwaarden: de onderhavige set Algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van
  Koophandel onder nummer 90046528.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten van Baykal Nederland zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Baykal Nederland, voor de uitvoering waarvan door Baykal Nederland derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Baykal Nederland en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen Baykal Nederland en de Wederpartij een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.
 7. Baykal Nederland is gerechtigd om de Algemene voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.
 8. Indien Baykal Nederland niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Baykal Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Baykal Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. Baykal Nederland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Baykal Nederland daaraan niet gebonden. De (Koop)Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Baykal Nederland anders aangeeft.
 5. Indien de aanbieding of offerte is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Baykal Nederland het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 6. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Baykal Nederland tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst c.q. Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat door Baykal Nederland aan de Wederpartij een opdrachtbevestiging is verstuurd, op het moment dat de Wederpartij schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op de offerte van Baykal Nederland of op het moment dat Baykal Nederland op verzoek van de Wederpartij is begonnen met de Werkzaamheden.

Artikel 5. Informatieverplichtingen van de Wederpartij

 1. De Wederpartij is verplicht om alle gegevens en/of informatie die Baykal Nederland aangeeft nodig te hebben, tijdig en volledig aan Baykal Nederland ter beschikking te stellen.
 2. De Wederpartij staat tegenover Baykal Nederland in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Baykal Nederland ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie.
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Wederpartij weet of kan weten dat zij voor de uitvoering de (Koop)Overeenkomst van belang zijn, dan stelt de Wederpartij Baykal Nederland van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
 4. Als de Wederpartij tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Baykal Nederland extra kosten en Werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de Wederpartij gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en schade aan Baykal Nederland te vergoeden.

Artikel 6. Levering, onderzoek na levering bij installatie

 1. Is voor de levering van de Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Baykal Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Baykal Nederland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst.
 2. De Zaken worden als geleverd beschouwd indien de Klant de Zaken op de door Baykal Nederland aangegeven locatie zelf ophaalt of indien Baykal Nederland de Zaken aan de Klant levert op het door de Klant opgegeven adres.
 3. Het risico gaat over op de Klant op het moment dat de Klant de Zaken zelf komt ophalen. Indien de Klant ervoor kiest om de Zaken op een door de Klant aangegeven adres te laten bezorgen, komt het transport voor rekening en risico van de Klant “af fabriek/verkoophal”, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Baykal Nederland heeft het recht om leveringen te laten verrichten door derden.
 5. Baykal Nederland is gerechtigd om een bestelling met meerdere Zaken in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de Klant – om welke reden dan ook – nalaat om de Zaken die hem ter beschikking zijn gesteld af te nemen, is Baykal Nederland gerechtigd om de Zaken op te slaan voor risico van de Klant. De kosten die daardoor ontstaan – zoals opslagkosten – komen voor rekening van de Klant.
 7. De geplande leverdatum is een schatting en is onderhevig aan de uitvoering van eerdere bestellingen bij de fabriek Baykal Makina San. Ve Tic. A.S. te Bursa, Turkije. Daarnaast kunnen vertragingen voortvloeien buiten de controle van de verkoper.
 8. Indien installatie van de levering is overeengekomen:
  a. Voorbereiding van de installatieplaats: Na aanvaarding door Baykal Nederland van een aankooporder, zal Baykal
  Nederland de Klant een pre-installatiehandleiding verstrekken met de vereisten voor de voorbereiding van de plaats op de installatieplaats. De Klant is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de installatieplaats zoals uiteengezet in de pre-installatiehandleiding, voor het leveren van alle nutsvoorzieningen binnen de nominale parameters zoals vermeld in de pre-installatiehandleiding, en voor het inspecteren, optuigen en plaatsen van de goederen op de installatieplaats.
  b. Inspectie bij levering: Bij aankomst van de Zaken op de plaats van installatie, zullen de Zaken worden geïnspecteerd op tekorten en transportschade door geautoriseerd personeel van zowel Baykal Nederland als de Klant. De Klant zal Baykal Nederland schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke claims binnen tien (10) dagen nadat de koper feiten heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken waarop de claim is gebaseerd, maar in geen geval meer dan dertig (30) dagen na voltooiing van de installatie voor claims m.b.t. sectie C hieronder. Het nalaten van de Koper om een schriftelijke kennisgeving van een claim te doen binnen de tijdsperiode of in de hierboven gespecificeerde vorm, zal worden beschouwd als het afstand doen van een dergelijke claim. Als er reparaties worden uitgevoerd door onbevoegd personeel, behoudt Baykal Nederland zich het recht voor om garantieondersteuning in te houden en de
  Klant kosten in rekening te brengen op basis van de op dat moment geldende tijd- en materiaaltarieven voor geleverde diensten als Baykal Nederland vaststelt dat de hoofdoorzaak van een defect dat onderhoud vereist, werd veroorzaakt door een derde partij leverancier geleverd product of dienst.
  c. Acceptatietest en acceptatie: Niettegenstaande voorafgaande inspectie of testen, betaling of overgang van eigendom, zullen alle Goederen worden onderworpen aan definitieve acceptatietests (“Definitieve acceptatietest”) na installatie op de installatielocatie om de prestaties te valideren tegen de door Baykal Nederland opgegeven Technische Specificaties . De definitieve acceptatietest zal worden uitgevoerd door de operator van Baykal Nederland en bestaat uit (i) de standaard acceptatietestprocedure van de verkoper die alle aspecten van de prestaties van de goederen controleert aan de hand van de door de verkoper opgegeven technische specificatie en (ii) eventuele aanvullende tests die wederzijds zijn overeengekomen en gespecificeerd in de koopovereenkomst. opdracht of opgave van werk waarin naar deze Algemene voorwaarden wordt verwezen. Na succesvolle afronding van de definitieve acceptatietest worden de goederen geaccepteerd en zal de koper het acceptatiecertificaat van de verkoper ondertekenen en aan de verkoper overhandigen (“voltooiing van de installatie”).

Artikel 7. Onderzoek na levering zonder installatie en reclames

 1. De Klant is gehouden de geleverde Zaken te (doen) onderzoeken en controleren, onmiddellijk op het moment dat de Zaken hem ter beschikking worden gesteld, “af fabriek/verkoophal. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken dienen direct bij controle bij Artikel 8.1 aan Baykal Nederland te worden
  gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Baykal Nederland in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Baykal Nederland in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Na vertrek, zowel bij ophalen door klant als transport georganiseerd door Baykal Nederland, is géén reclame meer mogelijk.
 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van Zaken, zijn inherent aan de Zaken die Baykal Nederland levert en vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant.
 4. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overig bestelde Zaken.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een Zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Baykal Nederland de gebrekkige Zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Baykal Nederland, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Baykal Nederland te retourneren en de eigendom daarover aan Baykal Nederland te verschaffen, tenzij Baykal Nederland anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Baykal Nederland daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Baykal Nederland en de door Baykal Nederland bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 9. Het bepaalde onder lid 8 is niet van toepassing ingeval de Klant een Consument is. Voor Consumenten gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

Artikel 8. Garanties

 1. Behalve zoals anders bepaald in deze Sectie, zijn alle Zaken die onder deze Overeenkomst worden verkocht en die (1) op de Installatieplaats, (2) correct zijn geïnstalleerd en onderhouden door bevoegde personen, en (3) zijn gebruikt binnen de limieten van nominaal en normaal gebruik, zijn gegarandeerd om te voldoen aan de door de verkoper vermelde technische specificaties en om vrij te zijn van defecten in materiaal en vakmanschap, zoals bepaald door de inspectie van de verkoper, voor een periode van één jaar, of elke gekochte verlengde periode, die van kracht wordt na installatie Voltooiing.
 2. De voorwaarden van deze garantie zijn niet van toepassing op Goederen die bij normaal gebruik een levensduur
  hebben die inherent minder is dan een jaar.
 3. Productdemonstraties, testonderdelen, tijdstudies, productieschattingen en andere dergelijke gegevens die aan de koper worden verstrekt, zijn slechts schattingen van de verkoper en vormen geen garantie.
 4. Binnen de garantieperiode zal Baykal Nederland elk product of onderdeel dat onder de garantie valt en waarvan Baykal Nederland vindt dat het een materiaal- of fabricagefout vertoont, zonder kosten voor de Klant repareren of vervangen, op voorwaarde dat de Klant Baykal Nederland hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt. Dit is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant onder deze garantie.
 5. Services onder deze garantie worden geleverd tijdens normale kantooruren en met standaard vrachtlevering.
  Diensten en levering kunnen anderszins worden geleverd, afhankelijk van beschikbaarheid en zullen worden
  gefactureerd tegen BAYKAL-servicetarieven in overeenstemming met het BAYKAL-servicebeleid en -praktijken, die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen.
 6. Baykal Nederland is niet aansprakelijk onder enige garantie of andere verplichting als het vermeende defect in de Goederen niet bestaat of het defect of de gebrekkige prestatie geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijzigingen of toevoegingen door de Klant of een derde partij, het gebruik van niet-BAYKAL reserveonderdelen of verbruiksartikelen, ongeoorloofde pogingen tot reparatie, of per ongeluk of ander gevaar buiten de controle van de Verkoper. Bij gebruik van een reserveonderdeel dat niet van BAYKAL is, vervalt de garantie als het reserveonderdeel van BAYKAL gratis beschikbaar is onder de garantie.
 7. De hierin beschreven garantie wordt alleen verleend aan de oorspronkelijke koper van de Goederen en de door de
  oorspronkelijke koper opgegeven eindgebruiker en is niet overdraagbaar.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Baykal Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de (Koop)Overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding indien:
  a. de Wederpartij de verplichtingen uit de (Koop)Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  b. na het sluiten van de (Koop)Overeenkomst de door Baykal Nederland ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
  c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de (Koop)Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Baykal Nederland kan worden gevergd.
  d. Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Wederpartij is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van de Wederpartij.
  e. Wederpartij onder curatele of onder bewind is gesteld, of Wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. De Wederpartij is verplicht om Baykal Nederland onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub d en/of e bedoelde gebeurtenissen.
 2. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven Werkzaamheden zal Baykal Nederland meerwerk niet eerder uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.
 3. Indien de (Koop)Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Baykal Nederland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Baykal Nederland tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Baykal Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Baykal Nederland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Baykal Nederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Baykal Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 12.
 3. Baykal Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Baykal Nederland is uitgegaan van de door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Baykal Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van Zaken;
  b. slijtage door normaal gebruik van Zaken;
  c. onjuist onderhoud van Zaken;
  d. plaatsing, bewerking en/of verwerking van Zaken.
 5. Baykal Nederland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Baykal Nederland kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming
  in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Baykal Nederland aan de (Koop)overeenkomst te laten beantwoorden;
  c. voor zoveel deze aan Baykal Nederland toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Baykal Nederland gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Baykal Nederland daardoor direct of indirect ontstaan.
 8. Als Baykal Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Baykal Nederland te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Baykal Nederland in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de (Koop)Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de (Koop)Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12. Overmacht

 1. Baykal Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Baykal Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Baykal Nederland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals ziekte, wanprestatie door derden en/of werkstakingen.
 3. Baykal Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de (Koop)Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de (Koop)Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Als Baykal Nederland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de (Koop)Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Baykal Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Indien deze Algemene voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Baykal Nederland en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 4. Alle geschillen tussen de Wederpartij en Baykal Nederland worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar Baykal Nederland is gevestigd.
 5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.
 6. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

HOOFDSTUK II. VOORWAARDEN OVEREENKOMST MET DE OPDRACHTGEVER

Artikel 14. Toepasselijkheid

Hoofdstuk II is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) indien de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit met Baykal Nederland, op grond waarvan Baykal Nederland Werkzaamheden verricht, waaronder maar niet uitsluitend begrepen het demonteren van Zaken, de verkoop van Zaken namens Opdrachtgever en het (op)kopen van Zaken van Opdrachtgever.

Artikel 15. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verleent aan Baykal Nederland een volmacht om namens Opdrachtgever (rechts)handelingen en/of Werkzaamheden te verrichten zoals door Partijen is overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever verleent Baykal Nederland op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang tot de plaats(en) waarin of waarop de Werkzaamheden dienen te worden verricht.
 3. Indien door Baykal Nederland of door Baykal Nederland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
  Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats(en) waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of (op)leveringen, die niet tot het werk van Baykal Nederland of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Baykal Nederland uit te voeren Werk daardoor geen vertraging ondervindt.
 6. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen en daaruit voor Baykal
  Nederland extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Baykal Nederland te vergoeden.

Artikel 16. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Baykal Nederland zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Baykal Nederland garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.
 2. Baykal Nederland bepaalt de wijze waarop, de methode en apparatuur waarmee en door welke perso(o)n(en) de
  Overeenkomst wordt uitgevoerd. Baykal Nederland neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 3. Het staat Baykal Nederland vrij om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).
 4. Ingeval van demontage en/of doorverkoop van de Zaken namens Opdrachtgever op locatie van de Opdrachtgever,
  geschieden alle handelingen en Werkzaamheden van Baykal Nederland voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. Is voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij
  overschrijding van een termijn moet de Opdrachtgever Baykal Nederland Schriftelijk in gebreke stellen.
 6. Baykal Nederland levert de Zaken namens Opdrachtgever aan de Klant op de in artikel 7 aangegeven wijze.
 7. Indien – buiten de schuld van Baykal Nederland om – bij het uitvoeren van de Overeenkomst extra kosten worden gemaakt bijvoorbeeld wegens vertragende factoren, dan is Baykal Nederland gerechtigd om deze kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Als Werkzaamheden wegens weersomstandigheden (zoals regen, onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht, dan is Baykal Nederland bevoegd om haar Werkzaamheden op te schorten. Baykal Nederland is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 17. Prijzen

 1. In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reiskosten, administratiekosten en leverings- en transportkosten, tenzij anders aangegeven
 2. Ingeval sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal Baykal Nederland conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
 3. Baykal Nederland en Opdrachtgever komen een schriftelijke commissie-afspraak overeen, indien Baykal Nederland:
  a. de Zaken demonteert en verkoopt aan de Klant namens Opdrachtgever;
  b. de Zaken verkoopt aan de Klant namens Opdrachtgever, waarbij de demontage voor rekening van de Klant komt.
 4. Baykal Nederland en Opdrachtgever komen een koopsom overeen indien Baykal Nederland zelf de Zaken van Opdrachtgever (op)koopt en/of demonteert.
 5. Baykal Nederland is te allen tijde gerechtigd namens de Opdrachtgever de overeengekomen prijs vooraf in rekening te brengen bij de Klant.
 6. Indien Baykal Nederland met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Baykal Nederland niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
  waren.

Artikel 18. Betaling

 1. Indien Baykal Nederland namens Opdrachtgever Zaken demonteert en/of verkoopt aan de Klant zoals bedoeld in artikel 17 lid 3 van deze Algemene voorwaarden, dient de betaling door de Klant te geschieden aan Baykal Nederland zonder aftrek, korting of schuldverrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Baykal Nederland aan te geven bankrekening in euro, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling door de Klant dient te geschieden vóór de levering van de Zaken op de in lid 1 van dit artikel beschreven wijze.
 3. Baykal Nederland is gerechtigd om de levering van de Zaken op te schorten en/of te staken, zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden, indien de Klant verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,
 4. Indien Baykal Nederland voor zijn Werkzaamheden een commissie-afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 van deze Algemene voorwaarden, worden de betalingen van de Klant ontvangen door Baykal Nederland en zal Baykal Nederland, na verrekening van de afgesproken commissie, de betaling doorstorten op een door Opdrachtgever aan te geven bankrekening in euro, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 19. Wijziging Overeenkomst, meer- en minderwerk

 1. Opdrachtgever kan Baykal Nederland Schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Baykal Nederland is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Baykal Nederland Schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Opdrachtgever.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Baykal Nederland op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Baykal Nederland een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten Werkzaamheden of te leveren Zaken.
 4. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven Werkzaamheden zal Baykal Nederland meerwerk niet eerder uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.
 5. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

HOOFDSTUK III. VOORWAARDEN KOOPOVEREENKOMST MET DE KLANT

Artikel 20. Toepasselijkheid

Hoofdstuk III is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) indien de Klant een Koopovereenkomst sluit tot aankoop van een Zaak en/of Zaken met Baykal Nederland. Baykal Nederland treedt hierbij op als verkoper in eigen naam en niet als verkoper namens de Opdrachtgever (tussenpersoon).

Artikel 21. Prijzen

 1. In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Koopovereenkomst te maken kosten, zoals reiskosten, administratiekosten en leverings- en transportkosten, tenzij anders aangegeven
 2. Ingeval sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal Baykal Nederland conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
 3. Baykal Nederland is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs vooraf in rekening te brengen bij de Klant.
 4. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen of wijzigingen van de Koopovereenkomst zijn voor rekening van de Klant.
 5. Indien Baykal Nederland met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Baykal Nederland niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de Koopovereenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Koopovereenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 22. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in euro’s zonder aftrek, korting of schuldverrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Baykal Nederland aan te geven bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling door de Klant dient te geschieden vóór de levering van de Zaken op de in lid 1 van dit artikel beschreven wijze, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Baykal Nederland is gerechtigd om de levering van de Zaken op te schorten en/of te staken, zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden, indien de Klant verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door Baykal Nederland in het kader van de Koopovereenkomst geleverde Zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde Zaken eigendom blijven van Baykal Nederland totdat de Klant al zijn (betalings-)verplichtingen uit de Koopovereenkomst is nagekomen.
 2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken mag de Klant niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
 3. Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Baykal Nederland veilig te stellen.
 4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Baykal Nederland daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Als Baykal Nederland zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Baykal Nederland om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Baykal Nederland zich bevinden en die Zaken terug te nemen.
 6. Baykal Nederland is gerechtigd om Zaken van de Klant – zoals aangeleverde informatie van de Klant – onder zich te houden zolang de Klant de verschuldigde vergoeding niet dan wel niet volledig voldaan heeft.